الکتروموتورABB - حداقل میزان راندمان الکتروموتورها ABB بر اساس توان و کلاس بازدهی

حداقل میزان راندمان الکتروموتورها ABB بر اساس توان و کلاس بازدهی

توان الکتروموتور کیلو وات (KW) IE1 راندمان استاندارد IE1 راندمان استاندارد IE1 راندمان استاندارد
تعداد پل ۲ پل ۴ پل ۶ پل
۰٫۷۵ ۷۲٫۱ ۷۲٫۱ ۷۰
۱٫۱ ۷۵ ۷۵ ۷۲٫۹
۱٫۵ ۷۷٫۲ ۷۷٫۲ ۷۵٫۲
۲٫۲ ۷۹٫۷ ۷۹٫۷ ۷۷٫۷
۳ ۸۱٫۵ ۸۱٫۵ ۷۹٫۷
۴ ۸۳٫۱ ۸۳٫۱ ۸۱٫۴
۵٫۵ ۸۴٫۷ ۸۴٫۷ ۸۳٫۱
۷٫۵ ۸۶ ۸۶ ۸۴٫۷
۱۱ ۸۷٫۶ ۸۷٫۶ ۸۶٫۴
۱۵ ۸۸٫۷ ۸۸٫۷ ۸۸٫۷
۱۸٫۵ ۸۹٫۳ ۸۹٫۳ ۸۸٫۶
۲۲ ۸۹٫۹ ۸۹٫۹ ۸۹٫۲
۳۰ ۹۰٫۷ ۹۰٫۷ ۹۰٫۲
۳۷ ۹۱٫۲ ۹۱٫۲ ۹۰٫۸
۴۵
۹۱٫۷
۹۱٫۷
۹۱٫۴
۵۵ ۹۲٫۱ ۹۲٫۱ ۹۱٫۹
۷۵ ۹۲٫۷ ۹۲٫۷ ۹۲٫۶
۹۰ ۹۳ ۹۳ ۹۲٫۹
۱۱۰ ۹۳٫۳ ۹۳٫۳ ۹۳٫۳
۱۳۲ ۹۳٫۵ ۹۳٫۵ ۹۳٫۵
۱۶۰ ۹۳٫۷ ۹۳٫۸ ۹۳٫۸
۲۰۰ ۹۴ ۹۴ ۹۴
۲۵۰ ۹۴ ۹۴ ۹۴
۳۱۵ ۹۴ ۹۴ ۹۴
۳۵۵ ۹۴ ۹۴ ۹۴
۳۷۵ ۹۴ ۹۴ ۹۴
۰٫۷۵ ۷۲٫۱ ۷۲٫۱ ۷۰
توان الکتروموتور کیلو وات (KW) IE2 راندمان بالا IE2 راندمان بالا IE2 راندمان بالا
تعداد پل ۲ پل ۴ پل ۶ پل
۰٫۷۵ ۷۵٫۹ ۷۹٫۶ ۷۷٫۴
۱٫۱ ۷۸٫۱ ۸۱٫۴ ۷۹٫۶
۱٫۵ ۷۹٫۸ ۸۲٫۸ ۸۱٫۳
۲٫۲ ۸۱٫۸ ۸۴٫۳ ۸۳٫۲
۳ ۸۳٫۳ ۸۵٫۵ ۸۴٫۶
۴ ۸۴٫۶ ۸۶٫۶ ۸۵٫۸

۵٫۵

۸۶

۸۷٫۷

۸۷

۷٫۵ ۸۷٫۲ ۸۸٫۷ ۸۸٫۱
۱۱ ۸۸٫۷ ۸۹٫۸ ۸۹٫۴
۱۵ ۸۹٫۷ ۹۰٫۶ ۹۰٫۳
۱۸٫۵ ۹۰٫۴ ۹۱٫۲ ۹۰٫۹
۲۲ ۹۰٫۹ ۹۱٫۶ ۹۱٫۳
۳۰ ۹۱٫۷ ۹۲٫۳ ۹۲
۳۷ ۹۲٫۲ ۹۲٫۷ ۹۲٫۵
۴۵ ۹۲٫۷ ۹۳٫۱ ۹۲٫۹
۵۵ ۹۳٫۱ ۹۳٫۵ ۹۳٫۲

۷۵

۹۳٫۷

۹۴

۹۳٫۸

۹۰ ۹۴ ۹۴٫۲ ۹۴٫۱
۱۱۰ ۹۴٫۵ ۹۴٫۳ ۹۴٫۳
۱۳۲ ۹۴٫۶ ۹۴٫۷ ۹۴٫۶
۱۶۰ ۹۴٫۸ ۹۴٫۹ ۹۴٫۸
۲۰۰ ۹۵ ۹۵٫۱ ۹۵
۲۵۰ ۹۵ ۹۵٫۱ ۹۵
۳۱۵ ۹۵ ۹۵٫۱ ۹۵
۳۵۵ ۹۵ ۹۵٫۱ ۹۵
۳۷۵ ۹۵ ۹۵٫۱ ۹۵
۰٫۷۵ ۷۵٫۹ ۷۹٫۶ ۷۷٫۴
توان الکتروموتور کیلو وات (KW) IE3 راندمان عالی IE3 راندمان عالی IE3 راندمان عالی
تعداد پل ۲ پل ۴ پل ۶ پل
۰٫۷۵ ۷۸٫۹ ۸۲٫۵ ۸۰٫۷
۱٫۱ ۸۱ ۸۴٫۱ ۸۲٫۷
۱٫۵ ۸۲٫۵ ۸۵٫۳ ۸۴٫۲
۲٫۲ ۸۴٫۳ ۸۶٫۷ ۸۵٫۹
۳ ۸۵٫۶ ۸۷٫۷ ۸۷٫۱
۴ ۸۶٫۸ ۸۸٫۶ ۸۸٫۱

۵٫۵

۸۶٫۸

۸۹٫۶

۸۹٫۲

۷٫۵ ۸۹٫۱ ۹۰٫۴ ۹۰٫۱
۱۱ ۹۰٫۳ ۹۱٫۴ ۹۱٫۲
۱۵ ۹۱٫۲ ۹۲٫۱ ۹۱٫۹
۱۸٫۵ ۹۱٫۷ ۹۲٫۶ ۹۲٫۴
۲۲ ۹۲٫۲ ۹۳ ۹۲٫۷
۳۰ ۹۲٫۹ ۹۳٫۶ ۹۳٫۳
۳۷ ۹۳٫۳ ۹۳٫۹ ۹۳٫۷
۴۵ ۹۳٫۷ ۹۴٫۲ ۹۴
۵۵ ۹۴٫۱ ۹۴٫۶ ۹۴٫۳

۷۵

۹۴٫۶

۹۵

۹۴٫۷

۹۰ ۹۴٫۹ ۹۵٫۲ ۹۵
۱۱۰ ۹۵٫۱ ۹۵٫۴ ۹۵٫۲
۱۳۲ ۹۵٫۴ ۹۵٫۶ ۹۵٫۴
۱۶۰ ۹۵٫۶ ۹۵٫۸ ۹۵٫۶
۲۰۰ ۹۵٫۸ ۹۶ ۹۵٫۸
۲۵۰ ۹۵٫۸ ۹۶ ۹۵٫۸
۳۱۵ ۹۵٫۸ ۹۶ ۹۵٫۸
۳۵۵ ۹۵٫۸ ۹۶ ۹۵٫۸
۳۷۵ ۹۵٫۸ ۹۶ ۹۵٫۸
۰٫۷۵ ۷۸٫۹ ۸۲٫۵ ۸۰٫۷

CODE IK

IK XX این طبقه بندی میزان حافظت الکتروموتور در برابر ضربات و اثرات مکانیکی خارج از الکتروموتور است. الکتروموتورهای ABB در کلاس IK 08 کار می کنند. رابطه بین کد IK و انرژی مکانیکی به صورت زیر نشان داده می شود:

انرژی ضربه بر حسب ژول XX IK
بدون حافظت با توجه به استاندارد EN 50102 ۰ IK
۰٫۱۵ ۰۱ IK
۰٫۲ ۰۲ IK
۰٫۳۵ ۰۳ IK
۰٫۵ ۰۴ IK
۰٫۷ ۰۵ IK
۱ ۰۶ IK
۲ ۰۷ IK
۵ ۰۸ IK
۱۰ ۰۹ IK
۲۰ ۱۰ IK

 

نحوه نام گذاری و پلاک خوانی الکتروموتورهای ABB

نوع موتور M3BP
سایز فریم ۱۶۰MLC
کد محصول ۳ ۱
کد محصول G ۲
کد محصول B ۳
کد محصول P ۴
کد محصول ۱ ۵
کد محصول ۶ ۶
کد محصول ۱ ۷
کد محصول ۰ ۸
کد محصول ۳ ۹
کد محصول ۳ ۱۰
کد محصول ۱۱
نحوه نصب، ولتاژ، فرکانس A ۱۲
نحوه نصب، ولتاژ، فرکانس D ۱۳
نحوه نصب، ولتاژ، فرکانس G ۱۴
کدهای دیگر ۰۰۳

 

انواع الکتروموتورهای ABB

اسم الکتروموتور ABB توان خروجی الکتروموتور کیلو وات سایز فریم الکتروموتور
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE2 ۰٫۲۵ الی ۱۰۰۰ ۷۱ الی ۴۵۰
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE3 ۰٫۲۵ الی ۳۵۵ ۷۱ الی ۳۵۵
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE4 ۷۵ الی ۳۵۵ ۲۸۰ الی ۳۵۵
الکتروموتور بدنه آلومنیوم ABB IE2 ۰٫۱۲ الی ۹۰ ۶۳ الی ۲۸۰
الکتروموتور بدنه آلومنیوم ABB IE3 ۰٫۷۵ الی ۵۵ ۸۰ الی ۲۵۰
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE2 ۰٫۲۵ الی ۲۵۰ ۷۱ الی ۳۵۵
الکتروموتور بدنه آلومنیوم ABB IE2 ۰٫۰۶ الی ۵۵ ۵۶ الی ۲۵۰
الکتروموتور بدنه چدن ABB IE3 ۷٫۵ الی ۳۵۵ ۱۳۲ الی ۳۵۵

 

مقالات مرتبط: 

آدرس مرکز فروش

تهران ، سعدی جنوبی ، پایین تر از میدان مخبر الدوله پلاک 278

مشاوره رایگان در خصوص الکتروپمپ ، الکتروموتور ، گیربکس ، پنتاکس ، موتور برق کلیه تجهیزات صنعتی و کشاورزی

تلفنهای مشاوره : 33901618 - 33920206 - 09126008541 - 09126017344

مهرام پور

 

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن را دانلود نمایید