سیستم های عایقی در الکتروموتور:

محلهائی از الکتروموتور که نیاز به عایق کاری دارند، خود به قسمتهای مختلف تقسیم می شوند که ذیالً به آنها اشاره می شود. 1-1-سیم پیچی استاتور – عایق کاری ین قسمت نیز شامل موارد زیر می باشد: 1-1-1-مفتولهای مسی: بطور مستقیم عایق شده و بوسیله نوارهای الیاف شیشه و یا الیاف پلی استر شیشه دار )نومکس- کاپتون از انواع تجاری معروف آن است( 2-1-1-گروههای جابه جا شده: groups Transposed: این روی مقاومت دی الکتریکی روکشهای عایق فوق بستگی دارد ، بجز انتها اتصاالت که از نوارهای مختلف میکا استفاده می شود. 3-1-1:عایق حلقها)insulation turn : )روی یک گروهی از رشته ها که حلقه تشکیل می دهند نوارهای عایقی از جنس میکا استفاده می شود. 4-1-1-عایقهای زمین)Insulation Ground :)عایقهای زمین شکلهای متعدد و مختلفی به خود دارد و تا حد زیادی به زمان ساخت وابسته است، این عایقها شامل: - نوارهای میکا دار برای قسمت مستقیم و نوارهای پارچه ای وارنیش دار برای انتهای کوئلها. - ترکیبی از میکا و نوارها و نوارهای آغشته به وارنیش برای قسمت مستقیم و نوارهای پارچه ای وارنیش دار برای قسمت انتهائی کوئلها. - ورقه های نازک میکادار تقویت شده بوسیله شاالک برای قسمت مستقیم کوئلها و نوارهای پارچه ای وارنیش دار برای قسمت انتهایی کوئلها. - نوار های یکپارچه میکادار تقویت شده بوسیله آسفالت، همچنین مواد پرکننده ترزیقی ) یا آغشته بوسله فرچه( که شامل مواد آسفالتی که این سیستم شامل حال قسمت انتهائی کوئلها می باشد. - نوارهای یک پارچه میکادار تقویت شده بوسیله مواد رزینی ترکیبی ) و مواد رزینی ترموالستیک(. 5 -سطوح کوئلها : قسمتی که داخل شیار گذاشته می شوند بوسیله موادهای با ضریب Resistivity پائینی جهت زمین کردن سطح کوئلها برای جلوگیری از تخلیه الکتریکی بین سطوح کوئلها و هسته همچنین قسمت بیرونی کوئل بوسیله مواد نیمه هادی با مقاومت باال آغشته می شوند جهت جلوگیری از پدیده کرونا

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - سیستم های عایقی در الکتروموتور: