1-موتور در معرض عوامل زیر می باشد:

الف: گرد و خاک احتراق پذیر، قابل انفجار، ساینده یا هادی الکریسیته. ب: شرایط محیط کار خیلی کثیف جائی است که آلودگی در شرایط عادی تهویه تزاحم ایجاد می کند. ج:گازهای شیمیائی یا قابل احتراق و انفجار د:تشعشع مواد رادیو اکتیو ه: بخار آب یا گاز نفت نمکدار و: محل مرطوب یا خیلی خشک، با تشعشع حرارت، هجوم حشرات یا هوای مناسب برای رشد قارچ ها. ز:ضربه غیر عادی، ارتعاش یا بار مکانیکی از منابع خارجی ح: نیروی محوری یا جانبی غیر عادی وارده به محور موتور.

2 -شرایط کار موتور

الف: انحراف زیادی از ولتاژ نامی یا فرکانس یا هر دو موجود است )12444-MG1برای موتورهای c.a و 1-16464 برای موتور های dc) ب: ضریب انحراف از ولتاژ منبع جریان متناوب از 14 در صد تجاوز نمی کند ج: ولتاژ منبع جریان متناوب بیش از یک درصد نا متعادل شود )44-12-MG1و 34-14-MG1) د: خروجی یکسو کننده ای که موتور dc را تغذیه میکند نا متعادل شود به طوری که اختالف بین دامنه های باالترین و پائین ترین پیک پالس ضربان در یک سیکل از 14 درصد دامنه باالترین پالس در جریان نامی آرمیچر تجاوز کند. ه: سر و صدای کم الزم باشد

3 -کار در سرعتهای بیشتر از سرعت نامی

4 -کار موتور در اطاق با تهویه بد، در گودال یا در محل شیبدار

5-کار موتور در مواجه با: الف:بارهای پیچشی ب: اضافه بار غیر عادی تکراری ج: معکوس شدن یا ترمز الکتریکی

6 -کار ماشین جریان مستقیم وقتی که جریان متوسط آرمیچر کمتر از 44 درصد جریان بار کامل در دوره 4 ساعته باشد یا کار مداوم با جریان آرمیچر کمتر از 44 درصد جریان نامی برای پیش از 4 ساعت باشد.

مقالات مرتبط: 

FLOW RUN SAN' AT

فلوران صنعت

خدمات ما

آدرس : تهران - سعدی جنوبی پایین تر از مخبرالدوله پلاک 278

تلفن تماس : 33920206-33901618-33934045

موبایل : 9126017344

ساعت تماس 19 - 9

مطالب وبلاگ

نوشته‌ی وبلاگی

نوشته‌ی وبلاگی بدون تصویر

نوشته‌ی وبلاگی بدون نویسنده

الکتروموتورABB - شرایط کار موتور